TUBULAR COTTON STOCKINETTE

cotton stockinette

Cotton Stockinette

Code #

1502-01

1502-20

1502-30

1502-40

1502-50

1502-60

1502-80

1502-10

1502-12

Per Box

12

12

12

10

6

6

4

4

2

Description

1" x 25 yards

2" x 25 yards

3" x 25 yards

4" x 25 yards

5" x 25 yards

6" x 25 yards

8" x 25 yards

10" x 25 yards

12" x 25 yards